Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Om plattformen och det bredare initiativet

Den här plattformen

Denna plattform syftar till att bidra till ökad kunskap om och engagemang för industriell och urban symbios så att fler kan påbörja arbetet med strategin och/eller gör det mer effektivt. Den är en del av ett bredare initiativ som kallas Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS), vars syfte är att stödja praktisk utveckling av IUS i Sverige – för mer om SNIUS se nedan. Genom åren har medlemmarna önskat få ta del av inspirerande exempel och case, verktyg för att främja symbiosutveckling och kontakter till experter. Det innehåll som nu finns tillgängligt på plattformen är ett första svar på denna efterfrågan och kommer allteftersom att vidareutvecklas. Plattformens innehåll har skapats och sammanställts framförallt av Linköpings universitet, med stöd från Sotenäs Symbioscentrum, och Chalmers Industriteknik. Ambitionen är att även relevant material från andra aktörer ska göras tillgänglig. Har du material som kan bidra till att främja IUS? Vänligen kontakta oss!

Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios

Forskargruppen för industriell och urban symbios i Linköpings universitet har arbetat med ämnet sedan år 2000. De insåg tidigt att det fanns ett behov att ge systemiskt stöd till regioner och kommuner för att stödja den praktiska utvecklingen av IUS i Sverige. De inledde därför arbetet med att utveckla ett nationellt nätverk och resurscentrum för detta ändamål och SNIUS föddes i mars år 2015 med stöd från de första medlemmarna. Tack vare det uthålliga stödet från Linköpings universitet och andra kärnaktörer, bl.a. Sotenäs Symbioscentrum, Hifab AB, Malmö stad, Paper Province och RISE, har antalet aktörer som aktivt engagerat sig i nätverket fortsatt att öka. Arbetet med mål och vision har för SNIUS har fortlöpt och idag arbetar nätverket mot nedanstående mål och vision, för att effektivt kunna skala upp IUS-processer i Sverige.

Mål for SNIUS

  • Mobilisera och förbättra kapaciteten i svenska kommuner och regioner för att  stödja IUS-utvecklingen;

  • Stödja inrättandet av regionala noder som kan samordna faciliteringsinsatser på lång sikt;

  • Utveckla och tillgängliggöra metoder och verktyg för att stödja faciliteringsinsatser;

  • Öka antalet samarbeten och kunskapsutbyten bland intressenter och regioner;

  • Skapa en förstärkt röst, fungera som en bro och säkra stöd från nationella myndigheter och institutioner;

  • Förbättra nationell och internationell profilering av IUS aktiviteter och -program.

Visionen

SNIUS har visionen att utveckla följande struktur för att nå sina mål

SNIUS structure
Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green