Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

  

Industriell och urban symbios i Karlstad

Malmö synergies

Översikt

Skogsindustrin är omfattande i Värmland, ca en fjärdedel av alla invånare i regionen arbetar inom eller med en koppling till skogsindustrin. Karlstad är den största staden i regionen och i området har industriella nätverk byggts upp över åren. 1999 startades affärsklustret Paper Province med syftet att förse skogsindustrin i regionen med kompetens. Klustret har under åren ändrat fokus och fokuserar nu på att bidra till en konkurrenskraftig region samt att skapa en biobaserad ekonomi. Nära hundra företag ingår i klustret och några av dem större företagen är pappers- och massabruk, sågverk, återvinnings- och avfallshanteringsföretag samt värmekraftverk. En lärdom från Paper Provence är att om ett kluster ska främja innovation och utveckling krävs en variation av olika typer av aktörer, och inte en allt göt homogen grupp. När alla aktörer är för likartade är det svårt för nytänkande idéer att komma fram, det förespråkar en blandad grupp av aktörer för att finna de okonventionella idéerna där större vinster går att finna.

Stora Enso Skoghall AB, som ligger i Karlstad, är en av de mest centrala företagen i Paper Province. Företaget har många olika flöden kopplade till sin verksamhet som binder samman ett flertal andra aktörer. Det finns även en del organisationer som inte är med i klustret Paper Province men som har industriella eller urbana synergier till de företag som är verksamma inom klustret. Exempelvis kommuner, länsstyrelsen, region Värmland, avloppsreningsverk, återvinningsföretag, kemiindustrier, universitet och forskningsinstitutioner.

Höjdpunkter

Överskottsvärme från Stora Enso Skoghall utnyttjas som fjärrvärme i Karlstad Energis fjärrvärmenät. 2014 byggde Karlstad Energi ut med en ny biopanna för att kunna täcka ett framtida förhöjt behov, därmed behövde fjärrvärmenätet inte lika mycket överskottsvärme från Stora Enso Skoghall och stora delar av överskottsvärmen började kyls bort. Med en ny avtal, anonserade i December 2020, ska leverans av biobaserade överskottsvärme ökas och behövet för att använda dyrare bränslen med högra miljöpåverkan minskas. Avfallsströmmar från Stora Enso Skoghall tas hand om av både Ragn-sells och Econova, exempelvis slam från pappersbruket komposteras av Econova och blir till insatsvaror i jordprodukter. Paper Province, tillsammans med Karlstad Universitet, stödjer innovationsprocesser för öka värdet från bi- och rest-produkter och främja bio-baserad produkter. 

Drivkrafter och möjliggörare

Ragn-sells har en överenskommelse med Stora Enso att Stora Enso får en del av intäkterna vid försäljning av deras återvunna restprodukter, vilket ger dem båda en ekonomisk fördel att ta hand om restprodukterna effektivt. Att klustret Paper Provence finns är en möjliggörare i sig, det ser till att det finns en plattform för företagen att träffas på. Paper Province agerar även som en koordinator och kan samordna och hjälpa till med finansiering vid utvecklingsprojekt. Geografisk närhet mellan många av företagen i regionen underlättar både kommunikationen och utbytet av biprodukter.

För mer info:

Kontakt: 

Murat Mirata, Linköping University
Mejla Murat

Murat Mirata
placeholder user

Magnus Persson, Paper Province
Mejla Magnus

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green