Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Industriell och social symbios i Sotenäs

norrkoping synergies1.001

Översikt

I det industriella och sociala symbiosnätverket i Sotenäs utbyts material, energi och kunskap mellan flertalet olika aktörer med havet som utgångspunkt. Nätverket är indelat i två områden där den ena utgår från den marina livsmedelsindustrin och den andra från plast i havet och uttjänta fiskeredskap, vilka sammankopplas med synergier dem mellan. Huvudsakligen består symbiosnätverket inom området marin livsmedelsindustri av förutom livsmedelsindustrin, av en privatägd biogas- och vattenreningsanläggning, jordbruksverksamhet, landbaserad fiskodling och algodling samt ett ölbryggeri. Den andra delen inom området plast i havet och fiskeredskap, består huvudsakligen av tillverkning av fiskeredskap, insamling av redskapen och en marin återvinningscentral där även en testbädd för att erbjuda upcycling är under utveckling. Inom den sociala symbiosen är det en viktig del att säkerställa att rätt kompetens finns för varje enskild aktör och funktion. De arbetstillfällen som skapas är av olika grader på utbildningsnivå att så alla kan bli en del av utvecklingen. Här ingår allt från strandstädning och fabriksjobb till restaurang och forskare. Sotenäs Symbioscentrum arbetar tätt ihop med den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.

Höjdpunkter

Processvatten innehållande en hög andel organiskt material från tre sjömatsproducerande verksamheter behandlas mer effektivt i en gemensam biogas- och vattenreningsanläggning. Den producerade biogasen ersätter fossila bränslen inom sjömatsverksamheterna och den näringsrika biogödseln blir till gödsel för lokala jordbrukare. Processvattnet från en landbaserad fiskodling ger näring åt en kiselalgodling innan vattnet skickas till biogasanläggningen. Kiselalgerna blir till en mer hållbar råvara för hudvårdsprodukter och mer effektiva kiselbaserade solcellssystem. Uppsamlingen av plaster från haven möjliggör en mer produktiv återanvändning av plasten samt städar upp i närmiljön i både havet och på de lokala stränderna. Eftersom symbiosnätverket har sin utgångspunkt i havet, nås miljömässiga fördelar på både lokal och internationell nivå. Forskning har visat att samarbetena genom nätverket minskat på både eutrofiering till havet och minimerat problemet med plast i havet. Relationer mellan aktörer har också möjliggjort produktivt utnyttjande och tillvaratagande av organiska avfall och andra näringsflöden. Kommunens hängivna arbete med industriell och social symbios har lett till att en av Europas första och största cirkulära ekopark för hållbar livsmedelsproduktion planerar etableras i kommunen. Industriparken centreras kring storskalig landbaserad laxodling.

Drivkrafter och möjliggörare

Symbiosnätverket har utvecklats tillsammans med lokala företag, akademi samt andra kunskapsbärare och aktörer. Ambitionen var att skapa en innovativ och hållbar affärsmiljö. För att stödja vidareutveckling av nätverket har Symbioscentrum tagit en roll som katalysator, facilitator och koordinator, likaväl som att de bidrar med sitt kontaktnät och know-how. Utvecklingen är en pågående process med många möjligheter för vidareutveckling. Symbiosnätverket och kommunens ambition att främja hållbara aktiviteter – - vilken översattes till en attraktiv utvecklingsversion och kommunicerades brett  – var en av nyckelfaktorerna för att engagera ytterligare företag att etablera sig i kommunen och bli en del av symbiosnätverket. 

För mer info

Besöka:

Sotenäs Symbioscentrums webbplats

Kontakta:

Leif Andreason, Sotenäs Symbioscentrum 
Mejla Leif

Murat Mirata

Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik
Mejla Peter.

placeholder user
placeholder user

Emma Ek, Sotenäs Symbioscentrum
Mejla Emma

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green