Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

  

Industriell och urban symbios i Helsingborg

Malmö synergies

Översikt

Den industriella symbiosen påbörjades i mitten av 70-talet i Helsingborg, när bland annat en kemiindustri började förse staden med fjärrvärme. Några drivande faktorer till att samarbetet uppstod kan ha varit oljekrisen som brev en vilja om att minska det primära bränslet som försåg staden med fjärrvärme, därmed minska uppvärmningskostnaderna för staden. En annan drivande faktor var att industrierna såg en möjlighet att få en inkomst från sina outnyttjade flöden och överskottsvärme. Om man blickar tillbaka över de decennium som gått sedan värmeutbytets start kan man se att detta utbyte har visat sig väldigt fördelaktigt för kemiindustrin Kemira Kemi AB. Runt om i Europa har många kemi och svavelsyrabruk behövts stängas och flytta bort från Europa på grund av tuff konkurrens och det finns inte längre kvar särskilt många industrier som Kemira Kemi AB kvar i Europa. Värmesamarbetet med försäljning av överskottsvärme har gett Kemira Kemi AB en extra inkomst som visat sig ge en behövlig konkurrensfördel som gjort att de kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet. IPOS (Industry Park of Sweden) bildades 2007 med Kemira Kemi AB i centrum, i detta kluster av företag sker ett utbrett utbyte av energi- och materialflöden samt delning av gemensam infrastruktur. IPOS har ett nära samarbete med Öresundkraft, dessa två aktörer spelar en viktig roll i det industriella och urbana symbiotiska nätverk som pågår i Helsingborg. Ett mer nyligen uppkommit initiativ är Verapark som är ett affärscentrum och drivhus för miljörelaterad utveckling och innovation. Veraparks egna mål är att bli ett ledande centrum för cirkulär ekonomi i Europa.

Höjdpunkter

IPOS erbjuder en tjänst som kan liknas med ett kontorshotell för processindustri, dvs att de erbjuder all typ av infrastruktur, exempelvis el, värme och tryckluft. Detta med målsättningen att de industrier som etablerar sig inom IPOS enbart ska behöva fokusera på sin egna kärnverksamhet och att IPOS kan förse dem med den infrastruktur de behöver samt omhänderta eventuella restflöden. Överskottsvärme från industrierna inom IPOS blir till fjärrvärme för Helsingborgs stad. Detta är en gynnsam och effektiv affär både för energibolagen som får tillgång på värme utan att behöva producera den själv samt lukrativt för företagen som förser energibolagen med värme eftersom de kan få en intäkt på ett outnyttjat flöde, speciellt om redan infrastrukturen för synergin finns på plats och inga investeringar behövs. Öresundskraft också återvinner spillvärme från avloppsvatten och använder deponigas och kommunalt avfall som bränsle och levererar uppvärmning och kylning också till industrier och sjukhuset. Organiskt material och livsmedelsvinn, från exempelvis hamnverksamheten som hanterar stora mängder livsmedel, rötes till biogas och biogödslet från biogasprocessen blir till näring på jordbruksmarker. Innovativa samarbeten i Vera Park möjliggör nya produkter från avfall, skapar nya affärer, och minskar de totala avfallshantering kostnaderna. 

Drivkrafter och möjliggörare

Enligt IOPS själva har god kommunikation varit en av de största möjliggöraren för utvecklingen av det symbiotiska nätverket som finns idag. Detta både genom formella såsom informella mötesplatser för dem i Helsingborgsområdet. Genom detta har tillit och personliga relationer kunnat byggas upp och därmed har information och idéer på förbättringar och samarbeten kunnat utbytas. Det som Helsingborgs organisationerna visat sig vara specifikt duktiga på är att skapa avtal som har varit gynnsamma för alla partier inblandade, riktiga ”win-win” situationer. Vilket bidragit till den långvariga traditionen av sammansvetsat gemenskap som finns i området eftersom alla får ut något av samarbetena.

För mer info:

Kontakt: 

Murat Mirata, Linköping University
Mejla Murat

Murat Mirata
placeholder user

Håkan Sturesson, Helsingborg Stad
Mejla Håkan

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green