Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Industriell och urban symbios i Höganäs

Hoganas synergies

Översikt

Höganäs är en kommun på den skånska västkusten och hem till Höganäs AB, den äldsta processindustrin i området. Idag producerar företaget metallpulver som genererar flera biprodukter och sidoströmmar vilket ger potential åt både energi- och materialsamarbeten. Genom åren har företaget skapat flertalet resurs- och biproduktutbyten, bland annat med Höganäs kommun. Den senaste utvecklingen av symbiotiska möjligheter är ett samarbete med livsmedelsindustri genom företaget Wa3rm som agerar som förmedlare inom olika energi- och resursutbyten. Wa3rm avser att bli en central aktör framtida utveckling av området. Det kan vara värdefullt att ha med en drivande förmedlare som kan initiera nya samarbeten mellan andra aktörer när kunskapen, resurserna eller kontakterna inte finns tillgängliga. En annan viktig aktör för nätverket är Höganäs kommun, som har en god förståelse för samarbetena mellan lokala och regionala aktörer. Kommunen har även två viktiga företag involverade i det existerande nätverket, Höganäs Energi samt det kommunägda avloppsreningsverket.

Höjdpunkter

Höganäs AB förser tätorten Höganäs, genom Höganäs Energi, med ca 90 % av fjärrvärmebehovet från produktionens överskottsvärme. Därmed minskar förbränningen av naturgas för värmeproduktion hos Höganäs Energi. En del av överskottsvärmen från Höganäs AB går även till avloppsreningsverket där den används i processen för produktion av biogas från avloppsslam. Biogasen används sedan av Höganäs AB i produktionen och ersätter tidigare förbrukad naturgas.

Drivkrafter och möjliggörare

Den geografiska närheten mellan Höganäs AB, Höganäs avloppsreningsverk och Höganäs Energi har varit en möjliggörare för nätverkets uppkomst, inte minst eftersom det minskar investeringskostnader vilket är viktigt. Höganäs AB har många kontakter inom andra industrier och organisationer, detta har visat sig viktigt för det existerande nätverket. Även goda sociala band och eldsjälar inom industrin har varit en viktig drivkraft för nätverkets utveckling. En annan möjliggörare är långvariga kontrakt, exempelvis mellan Höganäs AB och Höganäs Energi som har ett 20 års kontrakt på överskottsenergin till fjärrvärmenätet. Aktörerna i området framhäver även att ömsesidiga samarbeten, delade investeringar och att alla inblandade ska känna sig nöjda är viktigt och bidrar till en uthållig utveckling av nätverket. För framtida utvecklingen av den industriella symbiosen kan Wa3rm spela stor roll, både som förmedlare och genom att initiera nya samarbeten.

Vill du veta mer?

Kontakta:

Murat Mirata, Linköping University
Mejla Murat. 

Murat Mirata
placeholder user

Fredrik Indebetou, WA3RM AB
Mejla Fredrik.

placeholder user

Thomas Parker, WA3RM AB
Mejla Thomas..

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green